Konkret vil dette ske efter følgende model:

  • Lærere og pædagoger søger først at forstå og afhjælpe barnets problemer i fællesskab
  • Lærere og pædagoger søger råd og vejledning hos ledelse og PPR ved et K-møde. Her drøftes barnets problemstillinger og pædagogiske tiltag iværksættes:
    • Ved faglige problemer inddrages skolens vejledere. Lærerne og pædagogerne bliver her vejledt, og barnet kan eventuelt visiteres til gruppeforløb i vores støttecenter. Der kan gives IT-kompenserende hjælpemidler ved behov.
    • Ved personlige og sociale problemer inddrages vores AKT personale, både med vejledning af forældre, personale og samtaler med barnet/gruppe af børn.
  • Afhjælpes barnets problemstillinger ikke, kan PPR gå ind i sagen og observere eller i sidste instans lave en psykologiske tests af barnet, for herved at belyse barnets problemstillinger.
  • Det sker også at skolens ledelse i samarbejde med forældrene foranstalter et netværksmøde med familieafdelingen. Dette sker, hvis problemstillingerne rækker udenfor skoletiden og ind i hjemmet. Familieafdelingen har forskellige tiltag der kan iværksættes, som hjælp til forældrene.